شعر و ادبیات: شعر زیبای انسان بودن از ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

Translate

شعر زیبای انسان بودن از ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩاگر مستضعفی دیدی،
ولی از نان امروزت

به او چیزی نبخشیدی.
به انسان بودنت شک کن

اگر چادر به سر داری،
ولی از زیر آن چادر

به یک دیوانه خندیدی
به انسان بودنت شک کن

اگر قاری قرآنی،
ولی در درکِ آیاتش

دچارِ شک و تردیدی.
به انسان بودنت شک کن

اگر گفتی خدا ترسی،
ولی از ترس اموالت

تمام شب نخوابیدی.
به انسان بودنت شک کن

اگر هر ساله در حجّی،
ولی از حال همنوعت

سوالی هم نپرسیدی.
به انسان بودنت شک کن

اگر مرگِ کسی دیدی،
ولی قدرِ سَری سوزن

ز جای خود نجنبیدی
به انسان بودنت شک کن

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر