شعر و ادبیات: شعر خانه دوست كجاست از سهراب سپهری

Translate

شعر خانه دوست كجاست از سهراب سپهریخانه دوست كجاست ؟ در فلق بود كه پرسید سوار
آسمان مكثی كرد
رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت به تاریكی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت
نرسید به درخت

كوچه باغی است كه از خواب خدا سبز تر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می روی تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی
كودكی می بینی
رفته از كاج بلندی بالا
جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی
خانه دوست كجاست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر