شعر و ادبیات: شعر با اين غرور بلندت از خسرو گلسرخی

Translate

شعر با اين غرور بلندت از خسرو گلسرخیدر بقعه های ساكت بودن
همراه خوب من
آن شال سبز كبر را
بدرود بیفكن
و با تمامی وسعت انسانیت بگو
كه ما باغی این
باغی چنان بزرگ و سبز

كه دنیا
در زیر سایه اش
خواب هزار ساله ی خود را
خمیازه می كشد
در بقعه های خامش بودن
از جوار ضریح
چندی است
طنین ضربه ی برخاستن بزرگ ترا نمی شنوم
همراه خوب من
 از پله های بلند غرورت
بگیر دست مرا
تا قلب شب بشكافیم
و با ردای سپیده
به رقص برخیزیم
همراه خوب من
با این غرور بلندت
در سرزمین یائسه ها
تو تمامی خود نرفته ای بر باد
اینك
به رزیش رگبار سرخگونه ی خنجر
دست مرابگیر
تا از پل نگاه صادقانه ی مردم
به آفتاب
سفر كنیم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر