شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از حاضر جوابی برنارد شاو

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از حاضر جوابی برنارد شاو

حاضر جوابی برنارد شاو در مقابل یک نویسنده جوان!
روزی روزگاری نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید:
«شما برای چی می نویسید استاد؟»
برنارد شاو جواب داد:«برای یک لقمه نان.»


پسره بهش برخورد. پس توپید که:
«متاسفم. برخلاف شما ما برای فرهنگ می نویسیم.»
و برنارد شاو گفت:
«عیبی ندارد پسرم. هر کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم.»

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر