شعر و ادبیات: شعر در میخانه از حمید مصدق

Translate

شعر در میخانه از حمید مصدقمن به مهمانی خون می رفتم
و پسرهایم را
پیش چشمم قربانی می كردند
من ولی خنده كنان می گفتم

خون سرخ پسرانم زیباست
آی ساقی ساقی ساقی
خون پسرم را در جانم بریز
امشب از آن شبهاست
پسرانم پسرانم به خدا
پدر پیر شما می خنند
آن كه یك عمر گریست
بگذارید كه با خون شما مست كند
و بخندد و بخواند
ساقی
بیش از این با دل و جانم مستیز
خون سرخ پسرانم را در جام بریز

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر