شعر و ادبیات: شعر سپيده از سهراب سپهری

Translate

شعر سپيده از سهراب سپهریدر دور دست
قویی پریده بی گاه از خواب
شوید غبار نیل ز بال و پر سپید.

لب های جویبار
لبریز موج زمزمه در بستر سپید.


در هم دویده سایه و روشن.
لغزان میان خرمن دوده
شبتاب می فروزد در آذر سپید.

همپای رقص نازك نی زار
مرداب می گشاید چشم تر سپید.

خطی ز نور روی سیاهی است:
گویی بر آبنوس درخشد زر سپید.

دیوار سایه ها شده ویران.
دست نگاه در افق دور
كاخی بلند ساخته با مرمر سپید.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر