شعر و ادبیات: شعر زیبای وای بر ما

Translate

شعر زیبای وای بر مامادران خانه بدوشی می کنند ای وای بر ما
خواهران هم خود فروشی میکنند ای وای برما

روشن اندیشان همه بر گرد منقل روز و شب
خلق تریاکی خموشی می کند ای وای بر ما


آن جوانانی که فرزندان این آب و گل اند
پشت دیوار باده نوشی می کنند ای وای بر ما

دختران را در حجاب تیره پنهان می کنند
با گلوله چهره پوشی می کنند ای وای بر ما

ریش و دستار و عبا ، هر گوشه ای بانگ عزا
این جماعت دین فروشی می کنند ای وای بر ما

کشوری را بر دم تیغ جهالت برده اند
ملتی را مغز شویی می کنند ای وای بر ما

مردمان خاموش و آزادی به بند اهرمن
حاکمان هم پرده پوشی می کنند ای وای بر ما

گر چه این قصه دل و جان را به آتش میکشد
پس چرا یاران خموشی می کنند ای وای بر ما

دولت پاکان اگر حاکم نگردد هر چه زود
کیش اهریمن چموشی می کند ای وای بر ما

1 دیدگاه ::

Unknown گفت...

سانتر فوژ
بود،رقاصی عجیبی تازه وارد در سرای حاکمان
سانتر فوژ گران، چرخان رقصان نام آن
مرد زن جمله همی گفتند باشد آن بلای آسمان
لیک من دارم همی شعر دگر از بهر آن
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان
********************************
ای که می چرخیُ ومی رقصیُ کم کم آن غنی سازی کنی
با گروه پنج ویک دائم تولج بازی کنی
مشوقان را باچنان رقصی دمی راضی کنی
هیچ دانی حاصل رقصت چه آورده سر پیر وجوان
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان
*********************************
میوه رقص تو باشد آن مواد رادیو اکتیو
آن گرانی آن تورم دائما با تو رفیق
هیچ دانی می گذاری ملتی را زیر تیغ
ای که هستی همچنان آن سوگلی حاکمان
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان
*********************************
از برای رقص تو تحریم ها افزون شود
ارزش آن پول ملی اندک اندک گم شود
هم وطن در زیر بار این فشارت کم کمک مدفون شود
ای که روز شب همی رقصی چنین آن چنان
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان
**********************************
آن غنی را می کنی هرلحظه ای پولدارتر
آن فقیر مفلسِ بی خانه را هر دم کنی بیچاره تر
چشم ملت را نمایی روز شب از قصهُ و غم خیس وتر
ای که باشی کارشناس خط فقر مردمان
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان
***********************************
با همه اما اگردر آخرش شاید بسازی
یک دودرصد از همه کل انرژی کزایی
هیچ ارزد جان ومال ملتی را اینچنین گیری به بازی
شاید هم باشد دلیل دیگری از بهر آن
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان
*********************************
گر که ما خواهان به رقص تو نباشیم چه کنیم
طالب آن کیک زردُ ،آن انرژی، گر نباشیم چه کنیم
با همان جیب پر از خالی ،جوابه آن زن وفرزند خود را چه کنیم
هست فرصت از برایت تا که برگردی به سوی مردمان
سانتی فوژی عزیزم نه بلای آسمان

ارسال یک نظر