شعر و ادبیات: ترانه حکایت از مسعود فردمنش

Translate

ترانه حکایت از مسعود فردمنشﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﻜایتی  دﮔﺮ، این دل ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻛﻨﺪ
‫ﺷﺐ ﺳـیاه  ﻗﺼﻪ را ﻫﻮای ﺗﻮ ﺳﺤﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﺑﺎور ﻣـﺎ ﻧمی ﺸﻮد ، در ﺳﺮِ ﻣﺎ ﻧمی ﺮود
‫از ﮔﺬر ﺳینه ﻣﺎ یار  دﮔﺮ ﮔﺬر ﻛﻨﺪ

‫ﺷِﻜﻮه ﺑسی ﺷﻨیده ام از دلِ درد ﻛﺸید ه ام
‫ﻛﻮر ﺷﻮم ﺟﺰ ﺗﻮ اﮔﺮ زﻣـﺰﻣﻪای دﮔﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﭼﺎرهی ﻛﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی ، یﺎور و یﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی
‫ﺗـﻮﺑﻪ ﻧـﻤیﻛﻨـﺪ اﺛـﺮ ، ﻣﺮگ ﻣـﮕﺮ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﻣـﺠـﺮم آزاده ﻣـﻨﻢ ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺰا داده ﻣﻨﻢ
‫ﻗﺎﺿی درﮔﺎه ﺗﻮیی ، ﺣﻜﻢ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺗﻮیی

‫ﻗﺎﺿی درﮔﺎه ﺗﻮیی ، ﺣﻜﻢ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺗﻮیی

‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﻜﺎیﺘی دﮔﺮ، ایﻦ دل ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻛﻨﺪ
‫ﺷﺐ ﺳـیﺎه ﻗﺼﻪ را ﻫﻮای ﺗﻮ ﺳﺤﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﺑﺎور ﻣـﺎ ﻧﻤیﺸﻮد ، در ﺳﺮِ ﻣﺎ ﻧﻤیﺮود
‫از ﮔﺬر ﺳیﻨﻪی ﻣﺎ یﺎرِ دﮔﺮ ﮔﺬر ﻛﻨﺪ

‫‫‪‫ﺷﻜﻮه ﺑﺴی ﺷﻨیﺪهام از دلِ درد ﻛﺸیﺪهام
‫ﻛﻮر ﺷﻮم ﺟﺰ ﺗﻮ اﮔﺮ زﻣـﺰﻣﻪای دﮔﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻘﺼﻮدم ﺗﻮیی ، ﻋﺸﻘﻢ و ﻣﻌﺒﻮدم ﺗﻮیی
‫از ﺗـﻮ ﺣـﺬر ﻧـﻤی ﻛﻨﻢ ، ﺳـﺎیـﻪ ﻣـﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﭼﺎرهی ﻛﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی ، یﺎور و یﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی
‫ﺗـﻮﺑﻪ ﻧـﻤیﻛﻨـﺪ اﺛـﺮ ، ﻣﺮگ ﻣـﮕﺮ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﻜﺎیﺘی دﮔﺮ ، ایﻦ دل ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻛﻨﺪ
‫ﺷﺐ ﺳیﺎه ﻗﺼﻪ را ، ﻫﻮای ﺗﻮ ﺳﺤﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﺑﺎور ﻣـﺎ ﻧﻤیﺸﻮد ، در ﺳﺮِ ﻣﺎ ﻧﻤیﺮود
‫از ﮔﺬر ﺳیﻨﻪی ﻣﺎ یﺎرِ دﮔﺮ ﮔﺬر ﻛﻨﺪ

‫ﺷِﻜﻮه ﺑﺴی ﺷﻨیﺪهام از دلِ درد ﻛﺸیﺪهام
‫ﻛﻮر ﺷﻮم ﺟﺰ ﺗﻮ اﮔﺮ زﻣـﺰﻣﻪای دﮔﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻘﺼﻮدم ﺗﻮیی ، ﻋﺸﻘﻢ و ﻣﻌﺒﻮدم ﺗﻮیی
‫از ﺗـﻮ ﺣـﺬر ﻧـﻤی ﻛﻨﻢ ، ﺳـﺎیـﻪ ﻣـﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﭼﺎرهی ﻛﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی ، یﺎور و یﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی
‫ﺗـﻮﺑﻪ ﻧـﻤیﻛﻨـﺪ اﺛـﺮ ، ﻣﺮگ ﻣـﮕﺮ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ

‫ﭼﺎرهی ﻛﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی ، یﺎور و یﺎر ﻣﺎ ﺗﻮیی
‫ﺗـﻮﺑﻪ ﻧـﻤیﻛﻨـﺪ اﺛـﺮ ، ﻣﺮگ ﻣـﮕﺮ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر