شعر و ادبیات: شعر در خیابان از گلسرخی

Translate

شعر در خیابان از گلسرخیدر خیابان مردی می گرید
پنجره های دو چشمش بسته ست
دست ها را باید
به گرو بگذاردتا که یک پنجره را بگشاید
در خیابان مردی می گرید
همه روزان سپدیش جمعه ست
او که از بیکاری
تیر سلیمانی را می شمرد
در قدم های ملولش قفسی می رقصد
با خودش می گوید
کاش می شد همه ی عقربک ساعت ها
می ایستاد
کاش تردید سلام تو نبود
دست هایم همه بیمار پریدن هایی
از بغل دیوارست
کاش دستم دو کبوتر می بود
در خیابان مردی می گرید

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر