شعر و ادبیات: شعر زیبای تا حالا که همش خواب بودیم!!!

Translate

شعر زیبای تا حالا که همش خواب بودیم!!!خواب دیدم مرز بان قهرمان کشورم....
از اسارت رسته و خوشتر شده اما نشد...!!!

خواب دیدم حال ما بهترشده.اما نشد....
اندکی از قرض ما کمترشده.اما نشد....

خواب دیدم.هیچ کمبودی ندارد مملکت....
مملو ازکالا.همه کشورشده . امانشد...

خواب دیدم.روزمحشرگشت ومردی محتکر....
صورت زشتش چنان عنترشده . امانشد...

خواب دیدم دزدی وقتل وجنایت شد تمام....
خائنین رسوا به هر محضر شده. امانشد...

خواب دیدم گشته رسوا رشوه خواربی حیا....
خشتکش ازترس دولت تر شده . امانشد...

خواب دیدم دختر ترشیده مشدی رجب....
تازگیها صاحب شوهرشده . امانشد...

خواب دیدم آب شورو بد خوراک شهرما....
بهترو شیرین تراز کوثرشده . امانشد...

بهتره به جای خواب یکمی بیدار شیم و به داد خودمون برسیم!!

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر