شعر و ادبیات: شعری زیبا از مسعود آذر

Translate

شعری زیبا از مسعود آذرآی شیخان ، آب ِگلگونی که در جام شماست
از بهشت آورده شد ، یا خون ِفرزندان ماست

حکم ِ کُشتار ِ هزاران گُلتن ِ این سرزمین
از هوس بازار ِشیطانیست ، یا حکم ِ خداست

بس عزیزان زندگی زیر شکنجه باختند
از ولایت بس گلوله در شکاف ِسینه هاست

مغزها شستید این سی ساله با آب ِ فریب
آبتان خشکید ، با خون مغز شویی نارواست

سفره ِ مردم که بر همسایه گان بخشیده اید
از دهان ِ آسمان افتاده یا باد ِ هواست

مِهرتان بر تازیان چون ماه تابانست لیک
دستتان بر خون ِ عاشقهای میهن آشناست

خواب و آسایش گرفتید از امید ِ مردمان
مرگتان سوگند برایران که بی چون وچراست

ما نباشیم آتشی کو شعله ور شد خاک شد
ما بسوزانیم بر حق آنچه ناحق پیش ِ پاست

برزنید امروز در این راه ِ خون پیکر قدم
چونکه فردا راهتان از راه ِ این ملّت جداست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر