شعر و ادبیات: شعر چرا از قیصر امین پور

Translate

شعر چرا از قیصر امین پورچرا مردم قفس را آفریدند؟
چرا پروانه را از شاخه چیدند؟

چرا پرواز ها را پر شکستند؟
چرا آوازها را سر بریدند؟


پس از کشف قفس پرواز پژمرد
سرودن بر لب بلبل گره خورد

کلاف لاله سر در گم فرو ماند
شکفتن در گلوی گل گره خورد

چرا نیلوفر آواز بلبل
به پای میله های سرد پیچید؟

چرا آواز غمگین قناری درون سینه اش از درد پیچید؟
چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت؟

چه شد آن آرزوهای بهاری؟
چرا در پشت میله خط خطی شد

صدای صاف آواز قناری؟
چرا لای کتابی خشک کردند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر