شعر و ادبیات: شعر لب دریا از مریم حیدرزاده

Translate

شعر لب دریا از مریم حیدرزادهزنـــده بـــودیـــم اگــــه فــــردا
وعـــــده ی مــــا لـــــب دریـــا

عـــصــرِ مــا عـــصـــرِ فـریـبـه
عـــصــرِ اِســمــــای غــریـبـه

عــصــر پــژمـــردن گــــلــدون
چــتــرای سـیــاه تـــو بـارون

حـک شـده روی هر دیــواری
کـــه چـــرا دوســــم نــــداری

خــونــه هــامـــون پـــر نــرده
پــشــت هــر پــنـجــره پــرده

تــا دلــت بــخــواد مــســافــر
تــا بخوای عاشق و شــاعــر

نــصــف زنــدگــی نـــگـــاهــه
بــقــیــش هــمـه گــــنـــاهــه

نــه بـــرای عــشـــق مــیــلی
نــه کــســی بــه فــکــر لـیلی

کــاش تــو قـحـطـی شـقـایـق
بــاز بـــشــیــم ســوار قــایــق

بــشــیــنــیــم بــریــم تـو دریـا
مـــن و تـــو تـــنــــهای تــنــهـا

انــقــدر مـی ریــم کــه ساحل
از مــن و تـــو بــشـــه غــافــل

زنـــده بـــودیـــم اگــــه فــــردا
وعـــــده ی مــــا لـــــب دریـــا

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر