شعر و ادبیات: 37عیبِ ما ایرانی‌ها از نگاه صادق هدایت:

Translate

37عیبِ ما ایرانی‌ها از نگاه صادق هدایت:۱-اکثر ما ایرانی‌ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.
۲-اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.
۳-با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.
۴-به بدبینی بیش از خوش‌بینی تمایل داریم.
۵-بیشتر نواقص را می‌بینیم اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی‌کنیم.
۶-در هر کاری اظهار فضل می‌کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.
۷-کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.
۸-غالباً مهارت را به دانش ترجیح می‌دهیم.
۹-بیشتر در گذشته به سر می‌بریم تا جایی که آینده را فراموش می‌کنیم.
۱۰-از دوراندیشی و برنامه‌ریزی عاجزیم و غالباً دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.


۱۱-عقب افتادگی‌مان را به گردن دیگران و توطئه‌ی آنها می‌اندازیم، ولی برای جبران آن قدمی بر نمی‌داریم.
۱۲-دائماً دیگران را نصیحت می‌کنیم، ولی خودمان هرگز به آنها عمل نمی‌کنیم.
۱۳-همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه ۹۰ می‌گیریم.
۱۴-غربی‌ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند، ولی ما شاعر و فقیه!
۱۵-زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی‌ها علم شیمی را گسترش دادند.
۱۶-زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی‌ها علم نجوم را بنا نهادند.
۱۷-هنگامی که به هدف‌مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بدبیاری می‌گذاریم، ولی هرگز به تجزیه و تحلیل علل نمی‌پردازیم.
۱۸-غربی‌ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می‌دهند، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان می‌کنیم.
۱۹-مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می‌گذاریم.
۲۰-غربی‌ها و بعضاً دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می‌شناسند.
۲۱-در ایران کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد.
۲۲-فکر می‌کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می‌کنیم.
۲۳-برای تصمیم‌گیری بعد از تمام بررسی‌های ممکن آخر کار استخاره می‌کنیم.
۲۴-همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.
۲۵-به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می‌کنیم که کسی که عیب ما را می‌گوید بدخواه ماست.
۲۶-چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.
۲۷-به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می‌دهیم.
۲۸-وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.
۲۹-در غالب خانواده‌ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند.
۳۰-اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.
۳۱-اکثراً رابطه را به ضابطه ترجیح می‌دهیم.
۳۲-تنبیه برایمان راحت‌تر از تشویق است.
۳۳-غالباً افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.
۳۴-اول ساختمان را می‌سازیم بعد برای لوله کشی،کابل‌کشی و غیره صدها جای آن را خراب می‌کنیم.
۳۵-وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است.
۳۶-قبل از قضاوت کردن نمی‌اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی‌کنیم.
۳۷-شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می‌دانیم....

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر