شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده مراقب اندیشه هایتان باشید ! از “جان اولیورهاینر”

Translate

داستان کوتاه و آموزنده مراقب اندیشه هایتان باشید ! از “جان اولیورهاینر”مسافری خسته كه از راهی دور می‌آمد ، به درختی رسید و تصمیم گرفت كه در سایه آن قدری اسـتراحت كند غافـل از این كه آن درخت جـادویی بود‌، درختی كه می‌توانست آن چه كه بر دلش می‌گذرد برآورده سازد…!

وقتی مسافر روی زمین سخت نشست با خودش فكر كرد كه چه خوب می‌شد اگـر تخت خواب نـرمی در آن جا بود و او می‌تـوانست قـدری روی آن بیارامد. فـوراً تختی كه آرزویـش را كرده بود در كنـارش پدیـدار شـد‌!!!

مسافر با خود گفت: “چقدر گـرسـنه هستم. كاش غذای لذیـذی داشتم…” ، ناگهان میـزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذیـر در برابرش آشـكار شد. پس مـرد با خوشحالی خورد و نوشید…


بعـد از سیر شدن‌، كمی سـرش گیج رفت و پلـك‌هایش به خاطـر خستگی و غذایی كه خورده بود سنگین شدند. خودش را روی آن تخت رهـا كرد و در حالـی كه به اتفـاق‌های شـگفت‌انگیـز آن روز عجیب فكـر می‌كرد با خودش گفت : “قدری می‌خوابم. ولی اگر یك ببر گرسنه از این جا بگـذرد چه؟”

و ناگهان ببـری ظاهـر شـد و او را درید…

هر یك از ما در درون خود درختی جادویی داریم كه منتظر سفارش‌هایی از جانب ماست. ولی باید حواسـمان باشد، چون این درخت افكار منفی، ترس‌ها، و نگرانی‌ها را نیز تحقق می‌بخشد. بنابر‌این مراقب آن چه كه به آن می‌اندیشید باشید…

«مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می‌ریزند و از آنها غولی به وجود می‌آورند که نامش تقدیر است»

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر