شعر و ادبیات: شعر بنی آدم از مریم گوهری

Translate

شعر بنی آدم از مریم گوهریبزرگان و نیکان بر این باورند :
" بنی آدم اعضای یک پیکرند"

چنین مردمانی به حکم درون
نه بر این و آن خود، به خود داورند

به هنگام اندوه هم نوعشان
بجز دست یاری نمی آورند

برای فروپاشی مرزها
برابر وَ همسان، نه از هم سرند

به بال عواطف وَ احساس هم
فراتر ز پرواز جان می پرند

به چشمانشان برق آرامش است
از انوار خورشید روشن ترند

نه اهل ستیز و نه اهل گریز
محبت به بازار دل می خرند

پیام آورانند تنها به صلح
به عرفان این واژه پیغمبرند

همه بانی دوستی، همدلی
به آیین خشم و غضب کافرند

شریعتمداران عشق اند و مهر
خدا را به محراب دل می برند

جدایند از جنس و رنگ و نژاد
" که در آفرینش ز یک گوهرند"

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر