شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از خاطرات احسان طبری

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از خاطرات احسان طبریاز خاطرات احسان طبری:
یک روز برژنف مادرش رو می بره کاخ کرملین. جاهای زیبای کاخ رو نشونش می ده، مادره هی می گه: وای ، وای
هر جای کاخ می ره هی می گه وای وای
آخرش برژنف می گه: مادر چرا وای وای می کنی؟


مادره می گه: دارم فکر می کنم اگه بلشویکها بیان چه به روز تو می آرن؟ وای وای
حالا حکایت انتخابات ماست. صاحاباش بیان وای وای........

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر