شعر و ادبیات: شعر ولايتِ ابلهان از عبدالرضا حيدری

Translate

شعر ولايتِ ابلهان از عبدالرضا حيدریابلهان، رقصِ ديانت ميکنند
در گمانِ خود، عبادت ميکنند

ابلهان، رقصِ کرامت ميکنند
در خفای خود، خيانت ميکنند


ابلهان، رقصِ نجابت ميکنند
در جفای خود، فضاحت ميکنند

ابلهان، هر دم جنايت ميکنند
در ضميرِ خود، شجاعت ميکنند

ابلهان، از دين حکايت ميکنند
در خداوندی وساطت ميکنند

ابلهِ اکبر، جنايت ميکند
در خيالِ خود، ولايت ميکند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر