شعر و ادبیات: شعر پیش عاقل از فرخی یزدی

Translate

شعر پیش عاقل از فرخی یزدی
پیش عـاقل بی تخصص گر عمل معقــــول نیست
پس چـرا در کشور ما این  عمل معمـول نیست

واردات و صادرات مـــا تعـادل چـون نداشت
هرچه میخواهی درایران فقر هست و پول نیست

با فـلاکت مملکت از چهـارسـو پُر سـائل است
وز بـرای اینهمه سـائل کسی مسئـــول نیست

بس ز بیچیـزی جـهان تاریک شـد در پیش چشم
چشـم مـردم مبتلای نرگـــــــس مکحول نیست

در بـر دنیـای قـــابـل قابلیت هسـت شـرط
قابلیت پیش ما نـاقـابـلان مقــــبول نیست

گـر عـزیـزی خـوار شد از بهــر آزادی مصر
پیش ملیـون شـرافت منـد چــون زغلول نیست

کشـتهٔ آن قـاتلـی امــروز گشـتم کـز غرور
تا بفـردای قیـامت یادش از مقـتــول نیست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر