شعر و ادبیات: شعری برای زندانیان سیاسی

Translate

شعری برای زندانیان سیاسیاندر آنجا که حق سر به زیر است
و اندر آنجا که باطل امیر است

اندر آنجا که دین و مروت
پایمال و زبون و اسیر است

راستی زندگی ناگوار است
مر گ بالاترین افتخار است

اندر آنجا که از ظلم و بیداد
می کشد قلب مظلوم و فریاد

واندر آنجا که باطل به سختی
بر سر خلق و می کوبد آزار

مهر و لب بر نهادن گناه هست
خامشی بدترین اشتباه هست

این اساس و مرام حسین است
روح و رمز قیام حسین است

یا که آزادگی یا شهادت
حاصلی از پیام حسین است

شیعه او همین سان غرور است
تا ابد از زبونی به دور است

شیعه و تن به بیداد دادن؟
شیعه و در مذلت ستادن؟

شیعه و آنچنان آرمیدن؟
شیعه و مهر بر لب نهادن؟

شیوه شیعه هرگز نه این است
شیعه نبود هر آنکس چنین است

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر