شعر و ادبیات: شعری زیبا از شاعری ناشناس در مورد اسلام

Translate

شعری زیبا از شاعری ناشناس در مورد اسلاماز روز اول دینتان بر پایه شمشیر شد
كشتن ستون دینتان، اندیشه بر زنجیر شد

بر هر زمینی چیره شد، آئین الله شما
حرمت برفت از آن دیار،خاك از شما دلگیر شد

بوی جنون و بوی خون، در تار و پود فكرتان
از جهل خونبار شما، مردن مرا تقدیر شد

فرزند میهن كشته شد با امر الله شما
از غصه فرزند خود، مام وطن هم پیر شد

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر