شعر و ادبیات: فرق ایران و با دیگر نقاط جهان

Translate

فرق ایران و با دیگر نقاط جهانفرق بین واحد پول ایران و انگلیس:
در انگلیس شما یک کیف اسکناس می برید و با آن یک ماشین می خرید و در ایران شما یک ماشین اسکناس می برید و با آن یک کیف می خرید.

فرق گردش در پاریس و تهران:
در پاریس وقتی خواستید گردش کنید از ماشین پیاده می شوید و در تهران هر وقت شما خواستید گردش کنید سوار ماشین می شوید.

فرق یک مجرم در ایران با دیگر نقاط جهان:
در همه دنیا آدم اول جرمش معلوم می شود و بعد زندانی می شود ولی در ایران آدم اول زندانی می شود و بعد جرمش معلوم می شود.


فرق محل کار ایرانیان با اروپائیها:
مردم اروپا در خانه استراحت می کنند ، در اداره کار می کنند و در خیابان تفریح ، اما در ایران مردم در خانه تفریح می کنند ، در اداره استراحت می کنند و در خیابان کار.

فرق یک نویسنده ایرانی با یک نویسنده اروپائی:
یک نویسنده اروپایی وقتی نوشته هایش چاپ شد معروف می شود ، اما در ایران وقتی جلوی چاپ نوشته هایش گرفته شد.

فرق یک تاجر ایرانی و عرب:
یک تاجر عرب وقتی شناخته شد ، موفق و خوشبخت می شود ، اما تاجر ایرانی از وقتی شناخته شد ناموفق و بدبخت.

فرق پلیس راهنمائی ایران با سایر کشورهای جهان:
در تمام دنیا وقتی ترافیک بشود پلیس راهنمائی می آید و در ایران وقتی پلیس راهنمائی می اید ترافیک می شود.

فرق یک زندانی در ایران با یک زندانی در اروپا و آمریکا:
در اروپا و آمریکا وقتی کسی زندانی می شود اعتبارش را از دست می دهد اما در ایران وقتی کسی زندانی می شود ، اعتبار به دست می آورد.

فرق یک آدم موفق در ایران و دیگر کشورهای جهان:
در همه دنیا وقتی کسی موفق شود همه به او نزدیک می شوند و با او شریک می شوند و به او کمک می کنند اما در ایران وقتی کسی موفق شود ، همه از او فاصله می گیرند و رابطه شان را با او قطع می کنند و جلوی کارش را می گیرند.

فرق سیستم اداری ایران با سیستم اداری کانادا:
سیستم اداری کانادا چون کار مردم را راه می اندازد و به آنها کمک می کند پول می گیرد ولی سیستم اداری ایران چون در کار مردم سنگ می اندازد و به برایشان مشکل درست می کند.

فرق دشمن در ایران و دیگر کشورهای دنیا:
در همه جای دنیا آدم وقتی دشمن داشته باشد جلوی کارش گرفته می شود و در ایرانی آدم وقتی دشمن داشته باشد ، تازه انگیزه کار پیدا می کند.

فرق ماشین در ایران با اروپا:
در اروپا وقتی یک ماشین می خرید ، دائم از قیمت آن کم می شود ، ولی در ایران وقتی یک ماشین می خرید دائم به قیمت ان اظافه می شود.

فرق موسیقی در ایران و دیگر کشورهای دنیا:
در دنیا مردم در مکانهای عمومی موزیک را بلند می کنند و در منزل کم می کنند ، اما در ایران همه در مکانهای عمومی موزیک را کم می کنند و در منزل زیاد  می کنند.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر