شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده از احمد کسروی و معجزه پیامبر

Translate

داستان کوتاه و آموزنده از احمد کسروی و معجزه پیامبربه احمد کسروی گفته بود که: آقا جان شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید.

کسروی گفت: مثلاً چه چیزی را؟

گفت: مثلاً معجزات را.

گفت: مثلاً معجزات چه کسی را؟


گفت: معجزات پیامبر اسلام را.

گفت: مثلاً کدام معجزه را؟

گفت: همان که با سوسمار حرف زد!

گفت: خوب با چه زبانی با سوسمار حرف زد؟

گفت: با زبان عربی.

گفت: مرد حسابی این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عربی بلد بود و حرف میزد.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر