شعر و ادبیات: شعر بودن از احمد شاملو

Translate

شعر بودن از احمد شاملوگر بدینسان زیست باید پست
من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم
بر بلند كاج خشك كوچه بن بست
گر بدینسان زیست باید پاك
من چه ناپاكم اگر ننشانم ازایمان خود، چون كوه
یادگاری جاودانه، برتراز بی بقای خاك.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر