شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده کلنگت را بردار!!!!!!

Translate

داستان کوتاه و آموزنده کلنگت را بردار!!!!!!قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت: جناب قاضی کلنگ خود را بردارید.

قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟

مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر