شعر و ادبیات: شعری عاشقانه و فکاهی از شاعری ناشناس

Translate

شعری عاشقانه و فکاهی از شاعری ناشناسگـلـه مـیـكـرد ز ِ مـجـنـون لـیـلـی
كـه شـده رابـطـه‌ مـان ایـمـیـلـی

حــیــف ازان رابـطـة انـسـانـی
كـه چـنین شـد كـه خـودت میدانی

عـشــق وقـتـی بـشـود دات‌كـامی
حـاصلـش نـیـسـت بـجـز نـاكـامـی

نـازنـیـن خـورده مگـر گـرگ تورا؟
برده یا "دات‌كام" و"دات اُرگ" تورا؟

بــهــرت ایـمـیـل زدم پـیشـترك
جـای "سابجكت" نـوشـتم بـه درك

بـه درك گـر دل مـن غمگین است
بـه درك گـر غم مـن سنگین است

بـه درك رابـطـه گر خورده تَـرَك
قـطـع آنـهم بـه جـهـنـم، بـه درك!

آنـقـدر دلـخـور ازیـن ایـمـیـلـم
كـه بـه ایـن رابـطـه هـم بـی ‌مـیـلم

مـرگ لـیـلی، نِت و مِت را ول كن
هـمـه را جای "اوكِی"، "كنسِل" كن

OFF كـن كـامـپـیـوتـر را جـانـم
یـار مـن بـاش و بـبـیـن مـن ON ام

اگـرت حـرفـی و پـیـغـامـی هسـت
روی كـاغـذ بـنـویـس بــا دسـت

نــامـه یـك حـالـت دیـگـر دارد
خـــط ِ تـو لـطـف ِ مـكـرر دارد

خسته ازFont و زِFormat شده‌ام
دلـخـور از گـردالـيِ @ شــده‌ام

كرد "ریـپـلای" بـه لـیـلـی مـجـنـون
كه دلم هست ازین "سابجكت"خون

بـاشـه فـردا تـلـفـن خـواهـم كـرد
هرچه گفتی كـه بكن خـواهم كـرد

زودتـر پـیـش تـو خـواهـم آمـد
هی مـرتـب بـه تـو سر خـواهـم زد

راسـت گـفتـی تـو عـزیـزم لـیـلـی
دیــگر از مــن نــرسـد ایـمـیـلی

نـامـه ‌ای پـسـت نـمـودم بـهـرت
بـه امـیـدی كـه سـرآیـد قـهـرت

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر