شعر و ادبیات: شعر عید شما مبارک از شاعری ناشناس

Translate

شعر عید شما مبارک از شاعری ناشناسعـید شما مبارک! زندونیای اوین!
زندونیای قصرُ گوهردشتُ ورامین!

عـید شما مبارک! معلمای حبسی!
سارا انار نداره، توی کتاب درسی...

عیدِ شما مبارک! روزنامه های بسته!
شما که مهرِ تعطیل رو اسماتون نشسته!

عـیدِ شما مبارک! دخترای خیابون،
که هِی قدم هاتونُ میشمارین زیرِ بارون!

عـید شما مبارک! آی! کلیه فروشا!
تزریقیا! خُمارا! دزدا! خونه به دوشا!

عیدِ شما مبارک! کارگرای بی کار!
زنای کوچه گردِ تنهای بی خریدار...

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر