شعر و ادبیات: شعر دریغ است از مسعود آذر

Translate

شعر دریغ است از مسعود آذردریغ است ایران ، الایران شود
مَلَخ جای بلبل فراوان شود

شما را چو نیست اختیاری به جان
نیارید فرزند در این جهان

اگر من در آینده گشتم پدر
گذارم "كمانگیر" نام ِ پسر

بخوانم به گوش دلش پند خویش
كه گوید به نوبه به فرزند خویش

كه گر یك به یك ، تن به تن جان دهیم
از آن به كه كشور به دزدان دهیم

بیا دست در دست یاران كنیم
وطن را سراسر گلستان كنیم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر