شعر و ادبیات: داستان آخوند و مرد خارکن

Translate

داستان آخوند و مرد خارکنروزی یک آخوند با یك خارکن,ملاقات كرد.آخوند به خارکن  رو كرد و گفت:شما واقعا همت كرده اید كه از دنیا گذشته اید.
خارکن با سادگی تمام گفت:بر عكس ,همت را شما كرده اید كه از آخرت گذشته اید.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر