شعر و ادبیات: شعر زیبای یک مفازه از کامبیز میرزایی

Translate

شعر زیبای یک مفازه از کامبیز میرزایییه مغازه
قد دنیا
سر کوچه س
پره از جنسای تازه
بیست و چار ساعته بازه


عشق قو طی یی حراجه
لبای کلفت آبدار
آدمای شیک تابدار

لول تریاک
دامن کوتاه شیش چاک

دل دزدی
دخترای کار مزدی

آقایون رام شاغل
آقایون وحشی ی ول

پسرای خوش قیافه
مرد زاپاس اضافه !

کروات و کت و شلوار
دفتر و دستک و دربار

هر چی می خوای
بیا بردار

یه مغازه
قد دنیا
سر کوچه س
پشت ویترین

جای عرضه ی وسیعه آقایون شیک پوش و خانمای یقه بازه
قدای بلند و سینه ی درشت و چشم شهلا !

مدرکای خوب بالا
گرم بازار
جوره کالا

توی انبار
پشت بنجلای کهنه

صورتای سرخ سیلی
نمکی و باغچه بیلی

گندمای زور برده
بچه های درد خورده

زنای چین و چروکی
گیوه های کوچه باغی
بچه های ان دماغی

بوی طاعون
دل داغون

قلم و کاغذ و شاعر
دفتر دعا و زائر

مرد رونده
زن بد رو
جنس مونده

یه مغازه
قد دنیا
سر کوچه ی من و تو !

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر