شعر و ادبیات: شعری زیبا از کامبیز میرزایی

Translate

شعری زیبا از کامبیز میرزاییتق و تق آهای خانم
تق و تق آهای آقا

به زمین خوش اومدین
وقت بازیه حالا

خانوما اینور خط
آقایون اونور خط

پولدارا برن بالا
فقرا پایین حالا

هر کی باید ببینه که چی می خواد
چیزی که می خواد اونو از کی می خواد

بدوین و بدوین
تو سر هم بزنین

دروغ اختیاری یه
دروغای مشتی واسه دلبری
دروغای مشتی واسه ناز خری

اما باید ببرین!

خنده ها و گریه ها
درد و درمون و دوا

غصه های با دووم
امیدای نا تموم

نمی دونم چی می خوامای زیاد
حزب آتیش حزب باد

کارای زیر زیرکی
دعواهای الکی

ماشین و پول و خونه
بهونه هی بهونه

عشقای صد من یه غاز
هوس و وهم و نیاز . . .

پی خوشبختی دوون
ته خود خواهی و آز !

وقت بازی تا روز مرگتونه

ولی باید بدونین
اگه خواستین می تونین
که یه گوشه ی زمین
برین آروم بگیرین!

تق و تق آی خانوما

تق و تق آی آقایون
برین آروم بگیرین!

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر