شعر و ادبیات: شعر دست مزن از سيد اشرف الدين حسينی

Translate

شعر دست مزن از سيد اشرف الدين حسينیدست مزن ! ـ چشم , ببستم دو دست
راه مرو , چشم , دو پایم شکست

حرف مزن !ـ قطع نمودم سخن
نطق مکن !ـ چشم ببستم دهن


هیچ نفهم!ـ این سخن عنوان مکن
خواهش نا فهمی انسان مکن

لال شوم , کور شوم , کرشوم
لیک محال است که من خر شوم

چند روی همچو خران زیر بار؟
سر ز فضای بشریت بر آر

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر