شعر و ادبیات: شعر من و ما از مسعود صدر

Translate

شعر من و ما از مسعود صدراگر جوینده درمان دردیم
اگر همواره من ها  ما نگردیم

اگر اسکندر آید فرض واهی
به پوزش خواهی و بر عذرخواهی

دوباره تخت جمشیدی بسازد
که بر آن باز هم ایرانی بنازد

اگر تیمور برگردد به خواری
به پای میز صلح و سازگاری

دوباره جان ببخشد کشتگان را
به ما باز آورد آن نخبگان را

اگر سرکرده اعراب جاهل
بداندیشان و بد کیشان بد دل

که از ما آنچنان کشتند و بردند
و آن فرهنگ بر آتش سپردند

اگر صد ها برابر باز آرد
نهال دانش و بینش بکارد

اگر چنگیز آدمخوار و خونخوار
به ایران بازگرداند دگربار

همان سرسبز باغ و گلشن ما
چراغ پر فروغ گلشن ما

اگر صدها رژیم دیگر آید
اگر بر ما دو صد پیغمبر آید

فلک صدها سیاست پیشه آرد
اگر از آسمان چرچیل بارد

دوصد کوروش هزاران مرد دانا
تقی خان ها و صد ها ابن سینا

فرشته جای دیو و دد نشیند
خدا هم گر بر این مسند نشیند

که این کشتی ز توفان وا رهاند
سلامت باز بر ساحل رساند

اگر! بین «من» «ما» پل نسازیم
اگر از خارها مان گل نسازیم

اگر در شوره زاران گل بکاریم
خرد را دست «بی بی سی» سپاریم

اگر ما و شما بر پا نخیزیم
اگر با هم به روی پا نخیزیم

ندانیم ار به جز ما هیچکس نیست
به جز ما و شما فریاد رس نیست

فلک گر نشنود فریاد مارا
نبیند یکصدا ما و شما را

نه امسال و نه تنها سال دیگر
که ده ها سال و صدها سال دیگر

بدان ای هموطن بس روشن و فاش
همین است این همین کاسه همین آش

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر