شعر و ادبیات: شعری زیبا از اسماعيل خویی

Translate

شعری زیبا از اسماعيل خوییای مسلمین بدانید اسلامتان همین است
ایین جور و جهل است دین نفاق و کین است

اسلام دین زور است ایین مرگ و گور است
از لطف و مهر دور است با قهر و کین عجین است

کابوس خوف و خون است افسانه اش فسون است
عفوش فسانه گون است ذاتش دروغگین است

وقتی خداست قهار آرد پیمبرش قهر
وقتی خدا چنان است پیغمبرش چنین است

دعوت به رستگاری وان با زبان شمشیر
این دین منجیان نیست این دین غاصبین است

در اقتدار شمشیر هنگام ضعف تزویر
راز بقای دین تان این بوده است و این است

شاد است زندگانی در ذات خویش و مذهب
تان ضد زندگانی است زیرا که غم گزین است

افعی بود ندانم یا عنکبوت اما
دانم که زهرناک است دانم که دام کین است

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر