شعر و ادبیات: قسمتهایی برگزیده از اشعار ایرج میرزا درباره حجاب زن

Translate

قسمتهایی برگزیده از اشعار ایرج میرزا درباره حجاب زنحجاب زن که نادان شد چنینست
زن مستوره محجوبه اینست

خدایا  تا به کی مردان به خوابند
زنان تا کی گرفتار حجابند


تو مرآت جمال ذوالجلالی
چرا مانند شلغم در جوالی

سر و ته بسته ، چون در کوچه آیی
تو خانم جان نه ، بادمجان مایی

بدان خوبی در این چادر کریهی
به هر چیزی به جز انسان شبیهی

کجا فرمود پیغمبر به قرآن
که باید زن شود غول بیابان

کدام است آن حدیث و آن خبر کو
که باید زن کند ، خود را چو لولو

تو باید زینت از مردان بپوشی
نه بر مردان کنی زینت فروشی

پیامبر آنچه فرمودست آن کن
نه زینت فاش و نه صورت نهان کن

حجاب دست و صورت خود یقین است
که ضد نص قرآن مبینست

مگر نه در دهات و بین ایلات
همه رو باز باشند ، آن جمیلات

چرا بی عصمتی در کارشان نیست؟
رواج عشوه در بازارشان نیست؟

زنان در شهرها چادر نشینند
ولی چادر نشینان غیر اینند

در اقطار دگر ، زن یار مرد است
در این محنت سرا ، سر بار مرد است

نه آخر غنچه در سیر تکامل
شود از پرده بیرون ، تا شود گل

تو هم دستی بزن این پرده بردار
کمال خود به عالم کن نمودار

خدایا تا به کی ساکت نشینم
من این ها جمله از چشم تو بینم

چرا در پرده باشد طلعت یار
خدایا زین معما پرده بردار

مگر زن در میان ما بشر نیست
مگر زن در تمیز خیر و شر نیست؟

تو پنداری که چادر زآهن و و روست؟
اگر زن شیوه زن شد مانع اوست؟

چو زن خواهد که گیرد با تو پیوند
نه چادر مانعش گردد ، نه روبند

زنان را عصمت و عفت ضرورست
نه چادر لازم و چاقچورست

زن رو بسته را ادراک و هوش نیست
تاتر و رستوران ، ناموس کش نیست

اگر زن را بود آهنگ حیزی
بود یکسان تائتر و پای دیزی

چه خوش این بیت را فرمود جامی
مهمین استاد کل بعد از نظامی:

پری رو تاب مستوری ندارد
در اربندی سر از روزن در آرد

بزرگان وطن را از حماقه
نباشد بر وطن یک جو علاقه

یکی از انگلستان پند گیرد
یکی با روسها ( اروپا ) پیوند گیرد

به غیر از نوکری راهی ندارند
و الا در بساط  آهی ندارند

از آن گویند گاهی لفظ قانون
که حرف آخر قانون بود نون

اگر خواهی که کارت کار باشد
همیشه دیگ بختت بار باشد

دو ذرعی مولوی را گندتر کن
خودت را روضه خوان معتبر کن

عموم روضه خوانها بی سوادند
تو را این موهبت تنها ندادند

احادیث مزخرف جعل می کن
خران گریه خر را نعل می کن

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر