شعر و ادبیات: شعر زیبای زندان از فرخی یزدی

Translate

شعر زیبای زندان از فرخی یزدیسوگواران را مجال بازدید و دید نیست
باز گرد ای عید از زندان که ما را عید نیست

گفتن لفظ مبارک باد طوطی در قفس
شاهد آیینه دل داند که جز تقلید نیستعید نوروزی که از بیداد ضحاکی عزاست
هر که شادی می کند از دوده جمشید نیست

سر به زیر دارم که با من این زمان
دیگر آن مرغ غزلخوانی که می نالید نیست

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
از حکومت ، غیر حبس و کشتن و تبعید نیست

بی گناهی ، گر به زندان مرد با حال تباه
ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست

هر چه عریانتر شدم ، گردید با من گرمتر
هیچ یار مهربانی بهتر از خورشید نیست

صحبت عفو عمومی راست باشد یا دروغ
از قضای روزگاران فرخی نا امید نیست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر