شعر و ادبیات: شعری زیبا از عماد خراسانی

Translate

شعری زیبا از عماد خراسانیپیش ما سوختگان، مسجد و میخانه یكی است
حرم و دیر یكی، سبحه و پیمانه یكی است

این همه جنگ و جدل حاصل كوته‌نظری است
گر نظر پاك كنی، كعبه و بتخانه یكی است

هر كسی قصه شوقش به زبانی گوید
چون نكو می‌نگرم، حاصل افسانه یكی است

این همه قصه ز سودای گرفتاران است
ورنه از روز ازل، دام یكی، دانه یكی است

ره هركس به فسونی زده آن شوخ ار نه
گریه نیمه شب و خنده مستانه یكی است

گر ز من پرسی از آن راز كه من می دانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه یكی است

 عشق ، آتش بود و خانه خرابی دارد
پیش آتش ، دل شمع و پر پروانه یكی است

هر كسی قصه شوقش به زبانی گوید
چون نكو می نگرم حاصل افسانه یكی است

هیچ غم نیست كه نسبت به جنونم دادند
بحر این یك دو نفس عاقل و دیوانه یكی است

گر به صحرای جنونت ببرد عشق عماد
بی وفایی و وفاداری جانانه یكی است

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر