شعر و ادبیات: شعر ناله مرغ سحر از ابولقاسم عارف قزويني

Translate

شعر ناله مرغ سحر از ابولقاسم عارف قزويني


ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است
مسلك مرغ گرفتار همچومن است

همت از باد سحر می طلبم گر ببرد خبر از من
 به رفیقی كه به طرف چمن است


 فكری ای هموطن در ره آزادی خویش بنمایید
 كه هر كس نكند مثل من است

 خانه ای كاو شود از دست اجانب آباد
زاشك ویران كنش آن خانه كه بیت الحزن است

جامه ای كاو نشود غرقه به خون بهر وطن
 بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است

 آن كسی كه در این ملك سلیمان كردیم
ملت امروز یقین كرد كه او اهرمن است

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر