شعر و ادبیات: شعر یخچال مشد علی از هادی خرسندی

Translate

شعر یخچال مشد علی از هادی خرسندیمشد علی یخچالی از مسجد خرید
برد خانه , رو به قبله زد به برق

عکس آقا را به آن چسباند و گفت
مرگ بر امپریالیسم غرب و شرق


مشد علی مومن مسلمان با خدا
صبح تا شب در پی یک لقمه نان

داشت دندان بر جگر در انتظار
تا حضور حضرت صاحب زمان

صبح فردا شیر و مرغ و تخم مرغ
جمله در یخچال او گندیده بود

هیچ دیگر قابل مصرف نبود
آنچه در یخچال دیشب چیده بود

رفت مسجد مشد علی با توپ پر
کرد آنجا مدتی داد و فغان

گفت این لابد گارانتی داشته
پس خسارت خواهم و تعمیر آن

شیخ مسجد داد پاسخ اولا
مسجد است اینجا و جای قال نیست

ثانیا مسجد عبادتگاه ماست
جای تعمیر فر و یخچال نیست

ثالثا حرف گارانتی را نزن
چونکه آن مال زمان شاه بود

خود تو دانی شاه بی اصل و نسب
از جهان غیب نا آگاه بود

این زمان جای گارانتی کارها
شد محول جمله بر امداد غیب

می کند با امر مهدی روز و شب
از خرابیهای امت رفع عیب

می دهد حضرت به آنها اطلاع
می شود یخچالتان حتما درست

بیگمان مهدی همین امروز صبح
نامه ای از بهر آنها کرده پست

پس شما هم صبر کن تا نا مه اش
خدمت امدادیان واصل شود

یک دو هفته طول دارد لااقل
تا که از تو رفع این مشکل شود

مشد علی دلخور به خانه بازگشت
دید جای خالی یخچال را

در غیابش دزدهای مکتبی
برده بودند آن گرامی مال را

رفت مسجد طعنه زن با شیخ گفت
هیچ در حدست نکردی اشتباه

آمده امداد غیبی خانمان
برده آن یخچال را تعمیرگاه

باد اندر غبغبش انداخت شیخ
گفت می دانستم این برنامه را

بخش تعمیرات امدادات غیب
زود اجرا کرده متن نامه را

با تمسخر مشد علی خندید و گفت
نامه مهدی عجب فوری رسید

گفته بودی یک دو هفته می کشد
پس چطوری شد که اینطوری رسید؟

شیخ مسجد رفت از رو ؟ خیر خیر
لحن او خیلی قوی تر شد بعکس

گفت ؛ یا مهدی زده دیشب تلکس
یا که فوری نا مه اش را کرده فکس

مشد علی حیران از این گفتار شیخ
مدتی بر بست لب از گفتگو

بعد نومیدانه با آ شیخ گفت
مرگ من تاریخ تحویلش بگو

گفت ؛ مهدی چونکه بنماید ظهور
با خودش می آورد یخچال را

پس تو هم در خانه تان آماده باش
زود تا دیدی خر دجال را

مشد علی مومن مسلمان با خدا
دوستدار حضرت صاحب زمان

پشت بر آخوند بی آزرم کرد
برد روی خویش را بر آسمان

گفت مهدی نیا کین ظالمان
این زمان یخچال دزدت کرده اند

ور بیایی تا بجنبانی کلاه
روضه خوان روز مزدت کرده اند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر