شعر و ادبیات: شعر شلوار جین از کیانوش سنجری

Translate

شعر شلوار جین از کیانوش سنجرینتانیاهوی اسرائیلی به من گوش کن
قبل من هر کی هر چی گفته فراموش کن

منو یاد شلوار جین انداختی
از آزادی من گفتی و به دولتم تاختی

مگه ندیدی ندا جین پوشیده بود؟
مهم نیست که او غرق خون گشته بود!

جینی که براش ندا رو نشونت میدیم،
ندایی که قاتلاشو بخشیده ایم،

نشون میده ما ایرانی باغیرتیم
جین به پا می کنیم و حامی دولتیم!

نگو غیرت ایرانی من کجاست
به یادت میارم که کوروش کبیر شاه ماست!

درسته پرچمت رو آتش می زنیم
و یا از محو کشورت حرف می زنیم

اگه تو بخواهی حقمونُ یادمون بندازی
غیرتی میشیمُ تو گوشت می زنیم!

اگه نمیدونستی حالا بدون کوردل
ساده لوح خودتی و خودت ساده دل!

جین نشون میده ما ملت سرتریم
از آزادی ما بگی تو دهانت می زنیم!

مهم نیست گشت ارشاد چی به خواهرم گفته بود
ندا قبل مردن خون به جین آغشته بود!

مهم نیست که تو کهریزک چی گذشته بود
فرزاد کماندار بالای دار، شلوارش کردی نبود، جین پوشیده بود!

جین نشون میده ما اصالت داریم
نمی دونستی بدون، فرهنگ و دولت داریم!

جین نشون میده ما همه غیرت داریم
چیکار داری اگه آزادی یا عدالت داریم؟

جین نشون میده ما مال و مکنت داریم
چیکار داری اگه پیش دولت منزلت داریم؟

جین نشون میده ما با مد روز سر می کنیم
چیکار داری اگه ما پیش حکومت حرمت داریم؟

حالا فهمیدی چقدر حمیت داریم؟
چیکار داری اگه ما تو ایران کرامت داریم؟

شب و روز جین می پوشیم تا چشت کور بشه
چیکار داری اگه پیش گشت ارشادمون هم جرات داریم؟

0 دیدگاه ::

پست کردن نظر