شعر و ادبیات: شعر نهي از منکر از شمشاد

Translate

شعر نهي از منکر از شمشادراجع به قتلهای انجام شده توسط بسیجیان کرمانی


قاتلان با نام  دین در شهر غوغا می کنند
با طریق استخاره عدل برپا می کنند

حکم هدر دم به یک تسبیح صادر می کنند
با طناب و دشنه ای هم حکم اجرا می کنند


حجره های باغ جنّت با بهای جان ما
می خرند و بهر خود عقبی مهیا می کنند

کشتن مردان و زنهای ضعیف و بیدفاع
«نهی از منکر» همین باشد که آنها می کنند

آن بسیجی پیکرش چون فیل و رویش چون گراز
مردمی می دید کز دیوان نه پروا می کنند

همچنان افعی گلوی عاشقان را می فشرد
او که می پنداشت آنان فسق و فحشا می کنند

از ره عذر جنون در قصد تطهیر ویند
خیل مزدوری که تدبیر معما می کنند

در کنار احمقان و چابلوسان در بسیج
جانیان و زانیان هم قصد دنیا می کنند

عاشقان قامت رعنای رهبر اینچنین
طینت شیطانی وی را هویدا می کنند

عالمان مکتب حقّانی و مصباحیان
دین و ایمان را به تیغ و دشنه معنا می کنند

دانم آن فرصت طلبهای رفیق اجنبی
از ره تقبیح اینان فتح دلها می کنند

بشنو از شمشاد شرح درد خلق نا امید
کز سر نفرین دجالان، خدایا می کنند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر