شعر و ادبیات: شعر زیبای بايد امروز رويم

Translate

شعر زیبای بايد امروز رويمباید امروز رویم
تا كه بیدار كنیم
تو مرا ، من اورا
تا كه بیداری ما
مرگ اندوه باشد

تا كه ره باز شود بر گذر نور ، خدا
تا تو ومن جملگی ما باشیم
از برای گذر رعد خروش
همگی با هم وبینا باشیم
تا گلو پاره شود
خون پاشد
و در آن سرخی گرم
اهرمن غرق كنیم
باید امروز رویم
تا كه بیدار كنیم
تو مرا ، من اورا……..
زنده باد آزادی
برقرار باد دمكراسی
گسسته باد زنجیر استبداد

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر