شعر و ادبیات: شعر زیبای نیست

Translate

شعر زیبای نیستبخواب کوروش وقتش نیست
کمانم هست  آرش نیست

کجا کـاوه؟ . چو بابک نیست
که دینم هست . خرم نیست


به هر داری . یکی ســــردار
که دادم هست . داد ی نیست

شــده تفتـان . دل از مـــردم
خدایــم هست . ایمان نیست

همه ایـــران . شـده ویـــران
کنـامـم هست . سایش نیست

به دل مـهرم . به سر یــاری
که یارم هست . دستی نیست

بخواب کوروش . وقتش نیست
که یزدان هم . مرا تازی ست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر