شعر و ادبیات: شعر خبر این است که اینجا خبری نیست از فرخی یزدی

Translate

شعر خبر این است که اینجا خبری نیست از فرخی یزدی


تهران
!!!
لله الحمد که تهران بود آزرم بهشت
ملت از هر جهت آسوده , چه زیبا و چه زشت
اغنیا مشفق و با عاطفه و پاک سرشت
فقرا را نبود بستر و بالین از خشت
الغرض از ستم و جور , اثری نیست که نیست

خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست
مال ملت نشود حیف به تهران یک جو
نبود خرقه بیچاره معلم به گرو
کشته صبر آژان را نکند فقر درو
از کهن مخبر ما این خبر از نو بشنو
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر اینست که اینجا خبری نیست که نیست


تبریز
!!!
سر به سر امن و امان منطقه تبریز است
خاک ان خطه چو فردوس نشاط انگیز است
تیغ بران ایالت به اعادی تیز است
کلک معجز شیمش جادوی سحر انگیز است
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست

شیراز
!!!
گرچه رنجور به شیراز ایالت شده است
لیک از حضرتشان رفع کسالت شده است
ظلم ضباط مبدل به عدالت شده است
این همه معدلت اسباب خجالت شده است
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر اینست که اینجا خبری نیست که نیست

کرمان
!!!
اهل کرمان همه آسوده و فارغ زبلا
کس به ایشان مکند ظلم چه پنهان چه ملا
همگی شاکر و راضی ز عموم وکلا
حال آن جامه خوب است ز لطف وزرا
الغزض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست

یزد
!!!
یزد امن است و اهالیش دعا گو هستند
بهر ابقای حکومت به هیاهو هستند
پی تقدیم هدایا به تکاپو هستند
راست گویی همه در روضه مینو هستند
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست

ملایر
!!!
دوش ابر آمد و باران به ملایر بارید
قیمت گندم و جو چند قرانی کاهید
در همان موقع شب دختر قاضی زایید
فتنه از مرحمت و عدل حکومت خوابید
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست

همدان
!!!
همدان از ارم امروز نشانی دارد
انتخابات در آنجا جریان دارد
حضرت اقدس والا دورانی دارد
بهر کاندید شدن , نطق و بیانی دارد
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست

خوانسار
!!!
خرس خوانسار فراری شده امسال به کوه
سارق از امنیت آمد به ستوه
رهزنان را دگر آنجا نبود جمع و گروه
نیست نظمیه در آن ناحیه با فر و شکوه
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر اینست که اینجا خبری نیست که نیست

اصفهان
!!!
اصفهان شکر که چون هشت بهشت اباد است
دل مردم همه از داد حکومت شاد است
بس که فکر و قلم و نطق و بیان آزاد است
حرف مردم همه از دوره استبداد است
الغرض از ستم و جور اثری نیست که نیست
خبر اینست که اینجا خبری نیست که نیست

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر