شعر و ادبیات: شعر یک نظر بنما به عدلیه ببین داور چه کرد از فرخی یزدی

Translate

شعر یک نظر بنما به عدلیه ببین داور چه کرد از فرخی یزدیتا به کی داری به ایران و به ایرانی امید
تا به کی گویی که صبح دولت ایران دمید؟

تا به کی گویی که آب رفته باز آید به جوی
تا به کی باید از این الفاظ بی معنی شنید؟


تا به کی باید که ملت را نمود اغفال و رنگ
تا به چند این ملت بی مغز را دادن نوید؟

مملکت ، یکباره استقلال خود از دست داد
شاهباز سروری از بام ایرانی پرید

یک نظر بنما به عدلیه ، ببین داور چه کرد
با تمام این هیاهو ، با همه وعده و وعید

گر نقاب از چهره این عدل بردارند خلق
رشته را بی پرده ، دست اجنبی خواهند دید

این هیاهو از برای خدمت ایران نبود
کرد از ما این سیاست عاقبت قطع امید

سال تاریخش شنیدم از سروش غیب گفت:
داوری بی دادگر ، عدلیه را بر گه کشید

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر