شعر و ادبیات: شعر با من از ایران بگو از دکتر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر با من از ایران بگو از دکتر مصطفی بادکوبه ایبا من از ایــــران بگو، ایـــران پر جوش و خروش
با من از ایــــران بگــو تا خــون من آید به جوش

بـــا من از آزادگــی ، آگـــاهــی و دانـش بـگـــو
با من از زرتشت بر گو ، یا اوستــــا و ســـروش

با من از اندیــــشــه و گـفـتــار و كــردار نــكــــو
نكته ها بر خوان كه سازم جمله را آویــز گــوش

بـــا مـــن از طهمــورث و كیخسرو و نرسی بگو
یــا فـــرانك یا فــریــدون یـا ز مهر و مهرنـــــوش

با مـــن از فــریــــاد كــاوه از سیــــاوشـها بگـــو
یـا كــمــــان آرش و از جــان بـــرآوردن خــــروش

بـا مـن از فــریــاد خشــم بـــابـك و مـزدك بگــو
یــا ز نـــوشــروان و از بــوذرجمــهــر تیز هـــوش

با من از فردوسی و شهنامه اش درسی بخوان
تا به درد آیــد دل هــر خــائن میـــهن فـــــروش

با مـــن از رستـــم بـــگو تا ســربرافرازم چو كوه
یا ز كورش قصه برخوان تا شود دشمن خمـوش

بـــا مـــن از مــردانـگیــهـــای نژاد جـــم بگــــــو
یا ز بیـــداری این قـــوم شریـــف سخت كـــوش

با من از گلـــواژه هـــای شعـــر خیـــامی بخوان
تا ز غم بگریـــزم و گیرم مسیـــر عیش و نــوش

با من از حــافظ بگـــو تا با غزلجـــوشی لطیـــف
عشق را معنـــی كند آن طرفه پیر می فـــروش

بـــا مـــن از امـــیـــد برگـــو با زبـــان پــارســـی
تـــا به كـــی باید به فرهنگ عرب داریـــم گـوش

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر