شعر و ادبیات: شعری زیبا از شاعری ناشناس

Translate

شعری زیبا از شاعری ناشناسدلخوش ازآنید که حج می روید
غافل   از  آنید   که  کج  می روید

در پس  پستو ، همه نوعی   خطا
با زن  همسایه ، کرج   می روید

روز همه   مکر و ریا و    فریب
شب همه در روضه و امن  یجیب

از  ستم و   جور    وجود    شما
مردمتان  اینور  و  آنور   غریب

حج شما   باعث   فقر و غم است
هرکه علی گفت یه چیزش کم است

در وطن کورش و  زرتشت و  جم
رهبرتان   در پی   دود و دم  است

حج به(خدا)   پول هدر  دادن است
پول شما   ثروت   بن لادن   است

از ره    نادانی و     حمق    شما
گردن   سلطان عرب   آهن  است

حج شما    ظلم به این   ملت است
حج شما   باعث این    ذلت است

هرکه   به حج رفت   گنه کار شد
بانی  این  ضایعه و  ظلمت  است

سیاوش

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر