شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده موش های شناگری که غرق شدند

Translate

داستان کوتاه و آموزنده موش های شناگری که غرق شدنداین بار تعدادی موش های صحرایی که بعضی آنها می توانند 80 ساعت مداوم شنا کنند آماده شدند. محققان قبل از اینکه آنها را در آب بیاندازند با کلک، این باور غلط را در موش ها به وجود آوردند که آنها گیر افتاده اند. خیلی از موش ها تنها پس از چند دقیقه، بعد از شنا کردن، غرق شدند. نه اینکه چون نمی توانستند شنا کنند، بلکه چون فکر می کردند گیر کرده اند ناامید شده و دست از شنا کردن برداشتند و غرق شدند.


نتیجه: وقتی همه چیز به آن طور که می خواهیم پیش می رود ما هم با حداکثر توان مان تلاش می کنیم. اما بعد از اینکه سر و کله مشکلات بزرگ و کوچک پیدا می شود ناامید شده و دست از تلاش کردن بر می داریم، با وجود اینکه توان انجام آن را داریم و بسیاری از آن مشکلات آنگونه که بنظر می آیند، نیستند.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر