شعر و ادبیات: شعری زیبا از حميد مصدق

Translate

شعری زیبا از حميد مصدقرنج بسیار برده ایم از جنگ
رنجها بی ثمر نمی گردد

می رسد روزهای بهروزی
دیگر از این بتر نمی گردد

داغ بسیار هست بر دلها
داغها بیشتر نمی گردند

می رسد روزهای پر شوری
شورهایی كه شر نمی گردند

لیكن افسوس كاین شهیدانند
رفتگانی كه بر نمی گردند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر